Delavnice / Workshops

SLO

Jaka Berger izvaja tolkalske in glasbeno improvizacijske delavnice ter redno inštruira tolkala. Svoje znanje in iskušnje redno dopolnjuje z različnimi glasbeniki in improvizatorji iz celega sveta, ter razširja koncept delavnic v široko kolektivno ustvarjanje na podlagi improvizacije in komunikacije. S tem glasbo vmešča v naš vsakdan in preko nje uči in spodbuja odnose, ki temeljijo na poslušanju, odzivanju, sobivanju ter sodelovanju.

ENG

Jaka Berger is a mentor on drumming and musical improvisation workshops and is regulary teching drums as private lessons. He is constantly upgrading his knowledge and experience in drums, music, composing and improvisation with many diferent musicians and improvisers from all around the globe and is developing the concept of workshops as a wide collective creative space based on improvisation and communication. With his ideas and approach he incorporates music into our everyday lives and through it teaches and encourages relationships based on listening, responding, coexisting and cooperating.

Improvizacija kot življenski princip
Motivacijske delavnice za odnose, interese in vsakdanje življenje

Improvisation as a life principle
Motivational workshop for relationships and creative work

SLO

Delavnica »Improvizacija kot ţivljenski princip« se ukvarja v prvi vrsti s pristopom do bivanja,
delovanja in komuniciranja. Življenje od nas zahteva marsikakšno vrlino, da se lahko vsakodnevno
prebijamo skozi izzive, ki nam jih servira. V današnjem času informacijske tehnologije se ljudje hitro
izgubimo v prenasičenem okolju, se vedno težje umirimo in s tem izgubljamo svoj lastni center ter
fokus. S časom postanemo okorni in togih misli, kar nas lahko pripelje do tega za zakrknemo in se
zapremo vase ter pozabimo na spontanost, radovednost, igrivost in motivacijo, s čimer se žal vedno
bolj pogosto soočajo tudi mladi.


Praksa, ki redno vzpodbuja ravno te karakteristike, ter kliče po novi energiji je princip improvizacije.
Improvizacija nas uči opazovanja, poslušanja, grajenja novih jezikov in načinov komuniciranja ter
odnosov in odzivanja. Improvizacija je velik del prakse umetnosti vse od glasbe prek plesa in
gledališča do vizualnih in multimedijskih smeri umetnosti. Kot taka nam vedno znova postavlja izzive
in nas vzpodbuja h kreativnosti in osmišljanju novih poti in načinov, ter s tem omogoča razvoj neke
ideje. V veliko primerih gre na koncu za zelo življenske principe in ideje, zato je na splošno škoda, da
se improviziranje in princip improvizacije ne vključuje v družbene procese bolj pogosto.


Na sami delavnici se bomo torej spoznavali s principi improviziranja v glasbi, gledališču, gibu, besedi,
odnosu, itd.. ter jih prenašali in umeščali v naše vsakdanje življenje ter predvsem v okolje, kjer
preživimo doberšen del našega vsakdana, ki od nas zahteva mnogo vrlin in komunikacijskih
sposobnosti. Na srečanju se bomo ukvarjali s praktičnimi vajami s katerimi bomo sprožili tematiko in s
tem izzvali odzive ter pogovor o določeni temi. Veliko je komunikacije z udeleženci o njihovih interesih
in zanimanjih ter kako do svojih idej pristopiti. Posvetili pa se bomo tudi njihovem dnevu in dogodkom, ki
se jim pripetijo, iz katerih potem tudi izhajamo in jih poskušamo reinterpretirati ter analizirati skozi
druge medije. Kakršnokoli predznanje s področja glasbe, gledališča, plesa, itd… ni potrebno.

ENG

The workshop “Improvisation as a life principle” deals primarily with the approach to living, working and communicating. Life requires many virtues from us so that we can break through the challenges it serves us on a daily basis. In today’s age of information technology, people are rapidly getting lost in a crowded environment, finding it increasingly difficult to calm down and thus losing their own center and focus. Over time, we become clumsy and rigid thoughts, which can lead us to choke and shut ourselves in and forget about spontaneity, curiosity, playfulness and motivation.


A practice that regularly encourages precisely these characteristics and calls for new energy is the principle of improvisation. Improvisation teaches us to observe, listen, build new languages and ways of communicating, and relate and respond. Improvisation is a big part of art practice everything from music through dance and theater to visual and multimedia directions of art. As such, it always challenges us and encourages us to be creative and make sense of new ways and means, thus enabling the development of an idea. In many cases, these are ultimately very life principles and ideas, so it is generally a pity that improvisation and the principles of improvisation are not included in social processes more often.


In the workshop itself, we will learn about the principles of improvisation in music, theater, movement, words, relationships, etc … and transfer them and place them in our daily lives and especially in the workplace and school, where we spend a good part of our everyday life, which requires from us many virtues and communication skills. At the meeting, we will deal with practical exercises that will trigger the topic and thus provoke responses and conversation on a particular topic. There will be a lot of communication with the participants about their day and the events that happen to them in the workplace or school, from which we will then start and try to reinterpret and analyze them through other media. Any prior knowledge in the field of music, theater, dance, etc … is not required.

Ustvarjanje glasbe iz terenskih posnetkov
Delavnica, snemanja, obdelave in predelave terenskih posnetkov
ter izvedba remixa skladbe

Music creation from field recordings
Recording and processing of field recordings
into a song and live remix performance workshop

SLO

V prvi fazi delavnice, se z udeleženci opravi prvi sproščeni pogovor o glasbi, kaj je glasba, kaj ni glasba, kakšne načine ustvarjanja glasbe poznamo, elektronska glasba, terenski posnetki, itd…

V naslednji fazi se z udeleženci odpravimo na prosto ter snemamo različne zvočne pojave z ročnimi snemalnimi napravami ali mobilnimi telefoni ter se pogovarjamo o tem kaj komu zveni kot glasba. Udeleženci bodo morali izbrati motiv ter nato temu motivu dodati (posneti) zvočni terenski posnetek, ki po njihovem mnenju predstavlja ta motiv. Jedro delavnice bo narediti čimboljši terenski posnetek glede na dano temo, ter ga pripraviti za predelavo oziroma remix.


V zadnji fazi bo vsak udeleženec na mešalni mizi z različnimi zvočnimi efekti ter pomočjo programa za snemanje glasbe na računalniku ustvaril predelavo terenskega posnetka, ter jo po dogovoru tudi izvedel v živo. Ker je pristopov do predelave s tovrstno tehniko nešteto, bodo lahko udeleženci s pomočjo mentorja tudi kot tonskega tehnika dejansko ustvarili lastno skladbo, jo odnesli seboj domov, jo naložili na spletni portal Youtube ter jo predvajali prijateljem. Eden od ciljev delavnice je tudi pokazati različne nekonvencionalne načine (snemanje s telefonom) ustvarjanja glasbe (tudi pop glasbe), ter s tem vspodbujanje k ustvarjanju ter inovativnosti na sebi lastni način, brez ogromnih količin denarja za tehnično opremo, studie in ostale konvencionalne elemente glasbene industrije.
Na sami delavnici bo poleg omenjenih dejavnosti, ključnega pomena sproščen pristop do ustvarjanja, ter improviziranje, ki v marsikaterem pogledu odpira novo zamozavest ter izraz v posamezniku. Udeleženci ne potrebujejo predznanja in poznavanja glasbe.

ENG

In the first faze of the workshop, the participants have a relaxed conversation about music, what is music, what is not music, what ways of creating music do we know, electronic music, field recordings, etc …

In the following faze, we would go outdoors with the participants and record various sound phenomena with hand-held recording devices or smart phones, and talk about what sounds like music to someone. Participants will have to choose a motif and then add (recorded) an audio field recording to this motif, which in their opinion represents this motif. The core of the workshop will be to make the best possible field recording according to the given topic, and to prepare it for processing or remix.


In the last faze, participants will create and process the field recording with different sound effects and perform it live using different software and computer programs. Since there are countless approaches to processing with this technique, the participants will be able to actually create their own song with the help of a mentor also as a sound technician, take it home and play it to friends. One of the goals of the workshop is also to show various unconventional ways (recording by phone) of creating music (including pop music), and thus encouraging creation and innovation in their own way, without huge amounts of money for technical equipment, studios and other conventional elements of music industry.
In addition to the mentioned activities, a relaxed approach to creation and improvisation, which in many ways opens up a new self-confidence and expression in the individual, will be of key importance at the workshop itself. Participants do not need prior knowledge and knowledge of music.